Jämställdshets-policy

Vår jämställdspolicy

Policyn beskriver föreningens (Henka Dojo Landskrona Jujitsu) inställning att alla ska få samma villkor och utvecklingsmöjligheter.

 

Mål:

  • Kvinnor och män ska ha lika stor möjlighet till inflytande i förtroendeuppdrag, samma arbetsvillkor och möjlighet till utveckling.
  • Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Idrotten ska utforma verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap.
  • Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ges förutsättningar att träna och tävla tillsammans samt ges möjligheten att delta i alla föreningens aktiviteter.
  • Att jämställdhetstänkandet ska vara en naturlig del av verksamheten för samtliga medlemmar.
  • Att behandla människor likvärdigt är ett ansvar som åligger oss alla.
  • Sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön, psykiska/fysiska funktionsvariationer, etnisk tillhörighet eller mobbing ska aldrig godtas.
  • Kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt.
  • Fördelning av uppdrag, arbetsformer och villkor för beslutsfattande utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka och påverka. På detta sätt utvecklar vi både föreningen och vår idrott.

 

Åtgärder:

  • Föreningen ska aktivt verka för jämställdhet mellan könen genom att bjuda in till gemensamma träningar och aktiviteter.
  • Alla tendenser till trakasserier eller mobbning ska aktivt motverkas, genom att alltid ha en nära dialog med våra medlemmar och deras familjer.

 

Ovan nämnda jämställdspolicy är beslutad av styrelsen för Henka Dojo Jujitsu Landskrona
Landskrona 1 mars 2021