Alkohol- och drogpolicy

Vår alkohol- och drogpolicy

Henka Dojo Drogpolicy


1.    Inledning

Definition
Följande definieras som drog i detta dokument.
– Tobak (snusning och rökning)
– Alkohol
– Narkotika
– Dopningspreparat


Henka Dojo Jujitsu är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra medlemmar utvecklas i sin idrott och kamratskap. Idrottsföreningen har en stor målgrupp barn och ungdomar. Vi vill ta ansvar och erbjuda dem en drogfri uppväxtmiljö. Hur vi vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling.

Henka Dojo jujitsu har därför utformat en alkohol- och drogpolicy för användandet av droger i vår verksamhet. Vi är väl medvetna om att våra ledare/föräldrar och andra aktiva är goda förebilder för våra aktiva barn och ungdomar. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningens aktiviteter. Samhällets lagar och regler för alkohol, tobak och droger ska efterföljas.


2.    Drogpolicy


2.1 Tobak (snusning och rökning)
Åldersgräns är 18 år, enligt svensk lag.


Förhållningssätt Tobak (snusning och rökning)
Vi tillåter ej barn och ungdomar, under 18 år att använda tobak, inom vår verksamhet ex under träning, tävling och läger. Om vi upptäcker att någon/några av våra barn och ungdomar använder tobak (snusar eller röker) inom vår verksamhet agerar vi på följande sätt:


– Ledarsamtal med den aktive.


Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är ledarna/instruktörerna, föräldrarna, de aktiva över 18 år samt barn och ungdomarna själva.


2.2  Alkohol
Åldersgräns är 18 år för att köpa folköl och dricka alkohol på restaurang. Åldersgräns 20 år för köp på systembolag, enligt svensk lag.


Förhållningssätt Alkohol
Vi tillåter ej barn och ungdomar, under 18 år att använda alkohol, inom vår verksamhet ex under träning, tävling och läger. Om vi upptäcker att någon/några av våra barn och ungdomar använder alkohol inom vår verksamhet agerar vi på följande sätt:


– Ledarsamtal med den aktive samt kontakt med föräldrar.
– Vid upprepade tillfällen och misstanke om ”problem/missbruk” övervägs i samråd med styrelsen, att ta kontakt med sociala myndigheter.


Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna. Därför ska även de föregå med gott exempel och inte använda alkohol inom vår verksamhet ex under träning, tävling och läger. Om vi upptäcker att någon/några av våra aktiva över 18 år använder alkohol agerar vi på följande sätt:


– Ledarsamtal med den aktive.


Det är ej tillåtet, för någon av våra medlemmar, att under några omständigheter dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens profilkläder.


Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är ledarna/instruktörerna, föräldrarna, de aktiva över 18 år samt barn och ungdomarna själva.


Som, barn-/ungdomsinstruktör/ledare, instruktör/ledare för aktiva över 18 år, är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild för sina barn/ungdomar.
Inom vår idrottsförenings verksamhet ska man som ledare avstå från att använda alkohol eller vara ”bakfull” vid följande tillfällen:


– Under träning, tävling och läger, tillfällen där man har ansvar för barn/ungdomar och aktiva över 18 år.


Om vi upptäcker att någon/några av våra barn-/ungdomsinstruktör, instruktör/ledare för aktiva över 18 år vid ovanstående nämnda tillfällen använder/använt alkohol agerar vi på följande sätt:


– Styrelsemedlem talar med ledaren/instruktören.


Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare/instruktörer agerar vi på följande sätt:


– Enskilt samtal
– Om förutsättning finns, erbjuda hjälp och stöd.
– Vid upprepade tillfällen av berusning i samband med föreningens verksamhet stängs man av som ledare/instruktör.


Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är styrelsen och ledarna/instruktörerna själva.


2.3    Narkotika och Dopningspreparat

Allt bruk och hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag, så även inom vår idrottsförenings verksamhet.


Förhållningssätt Narkotika och Dopningspreparat
Om vi skulle misstänka/upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar narkotika eller dopningspreparat agerar vi på följande sätt:


– Enskilt samtal med medlemmen och föräldrar kontakt om medlemmen är barn eller ungdom
– Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis.


Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är styrelsen, ledarna/instruktörerna, föräldrarna, de aktiva över 18 år samt barn och ungdomarna själva.


Handlingsplan, aktiviteter
– Policyn skall förankras och revideras på årsmöten.
– Vid ledar/instruktörsträffar och årsmöte skall policyn tas upp i diskussion, betydelsen och syftet med den.
– Policyn skall exponeras på klubbens hemsida.
– Alla nya medlemmar och föräldrar ska få information om policyn och dess betydelse, syfte och vad den står för. För detta ansvarar instruktörerna och styrelsen.


Ovan nämnda drogpolicy är beslutad av styrelsen för Henka Dojo Jujitsu Landskrona
Landskrona 28 januari 2012